FAQs Complain Problems

जग्गाको कर तिर्दा चाहिने कागजातहरू के/के हुन ?

१.जग्गा धनिको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

२.जग्गा धनिको जग्गाको लाल पुर्जाको प्रतिलिपी ।